รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2018

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2018

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวิภาวัลย์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณภัทรพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณนฤมล คุณสิชาณีญ์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณนงค์ลักษณ์ คุณอุไรพร

Speak Your Mind

*