สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2018

สูจิบัตร 9 ธันวาคม 2018

國語部程序表二〇一八年十二月九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  9 ธันวาคม ค.ศ. 2018  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :  อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณสลินทิพย์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณภัทรพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณนฤมล คุณสิชาณีญ์
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณอุไรพรเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น :ในทางพระองค์ จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ คริสตมาสเป็นเวลา ราชาแห่งดวงใจ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “ยอห์น 1:1-18” คุณสลินทิพย์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณภัทรพร
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “อธิษฐานก่อน”
เทศนา : “จัดระเบียบภายใน ช่วยงานมิชชั่นข้างนอก”  “ทิตัส 3:8-15” อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เปิดดวงตา”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*