สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2018

สูจิบัตร 16 ธันวาคม 2018

國語部程序表二〇一八年十二月十六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  16 ธันวาคม ค.ศ. 2018  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณชาญกิจ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร        
ผู้อ่านพระวจนะ
:  คุณนฤมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณฑิฆัมพร      
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
:  คุณดวงพร คุณน้ำทิพย์
ทีมต้อนรับ :  คุณชัยพร คุณวิภาวัลย์เชิญชวนนมัสการ : “โยบ 1:20-21
นมัสการด้วยเพลงสั้น : เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์ คำอธิษฐาน ขอตอบแทนพระคุณ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “สดุดี 119:73-80” คุณนฤมล
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณฑิฆัมพร
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “จิตใจข้าสุขสบาย”
เทศนา : “ชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า – โยบ” “โยบ 1:1-22” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “เปลี่ยน”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*