วันจันทร์ที่ 7 มกราคม สุภาษิต 15:33 “ความยำเกรง & ความถ่อมใจ”

ความยำเกรงพระเจ้าเป็นการสอนให้เกิดปัญญา
และความถ่อมใจเดินอยู่ข้างหน้าเกียรติ

Q1 “ความยำเกรงพระเจ้า” และ “ความถ่อมใจ” มีผลต่อการดำเนินชีวิตอย่างไร? (ดู สุภาษิต 22:4 ประกอบ)
Q2 คุณยังขาด “ความยำเกรงพระเจ้า” และ “การถ่อมใจ” ในด้านใด? อธิษฐานขอกำลัง และการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า
หมายเหตุ: สุภาษิต 22:4 บำเหน็จของความถ่อมใจและความยำเกรงพระเจ้า คือความมั่งคั่งเกียรติและชีวิต

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ปฐมกาล 18-19     มัทธิว 6:1-18

Speak Your Mind

*