วันอังคารที่ 8 มกราคม สดุดี 119:103 “พระวจนะของพระเจ้า”

พระดำรัสของพระองค์นั้น ข้าพระองค์ชิมแล้วหวานจริงๆ
หวานกว่าน้ำผึ้งเมื่อถึงปากข้าพระองค์

Q1 ผู้เขียนสดุดีได้ “เปรียบเทียบ” คุณลักษณะพระวจนะของพระเจ้ากับสิ่งใด?
Q2 คุณมี “ประสบการณ์” กับ “พระวจนะของพระเจ้า” เหมือนกับที่ผู้เขียนสดุดีบอกอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ปฐมกาล 20-22     มัทธิว 6:19-34

Speak Your Mind

*