วันพุธที่ 9 มกราคม สดุดี 36:9 “ธารน้ำพุ & ความสว่าง”

เพราะธารน้ำพุแห่งชีวิตอยู่กับพระองค์
เราเห็นความสว่างโดยสว่างของพระองค์

Q1 คำว่า “ธารน้ำพุ” และ “ความสว่าง” มีความหมายต่อผู้เขียนสดุดีเมื่อต้องอาศัยอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าอย่างไร? (ดู สดุดี 36:1 ประกอบ เพื่อเข้าใจถึงลักษณะของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า)
Q2 พระเจ้าทรงเป็น “ธารน้ำพุ” และ “ความสว่าง” ในชีวิตของคุณอย่างไร?  อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านั้น
หมายเหตุ สดุดี 36:1 การละเมิดพูดกับคนอธรรม ล้วงลึกเข้าไปในใจของเขา เขาไม่เห็นจะต้องกลัวพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ปฐมกาล 23-24     มัทธิว 7

Speak Your Mind

*