หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมกราคม 2019

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนเติบโตในด้านต่างๆ ดังนี้ (ก) มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น (ข) มีการดำเนินชีวิตด้วยพระคำ ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบ และเน้นความเข้าใจในหลักพระคัมภีร์เชิงลึก (ค) ให้ความสำคัญกับการนมัสการที่ถูกต้อง (ง) มีความเข้าใจงานมิชชั่นและลงมือปฏิบัติ (จ) เป็นคริสตจักรแห่งการอธิษฐาน จะเกิดขึ้นในคริสตจักรพระคุณ
2.สถานการณ์การเลือกตั้งในประเทศไทย เผื่อการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้จัดการเลือกตั้งอย่างความยุติธรรม และถูกต้อง ขอให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสงบ ขอพระเจ้าประทานคนของพระองค์ที่จะเข้ามาดูแลประเทศไทย3ขอบคุณพระเจ้าที่ความรุนแรงของพายุโซนร้อน “ปาบึก” ไม่ได้รุนแรงอย่างที่คาดการณ์ไว้ แต่ก็มีความเสียหาย และความสูญเสียเกิดขึ้น อธิษฐานเผื่อรัฐบาลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์ครั้งนี้ และการเฝ้าระวังอิทธิพลของพายุลูกนี้ ซึ่งคาดว่าจะปลอดภัยเมื่อพ้นวันที่ 7 ม.ค.
4.คณะมัคนายก คณะกรรมการกลาง คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ คณะกรรมการมิชชั่น คณะกรรมการดำเนินงานไทย คณะกรรมการดำเนินงานจีน ผู้รับใช้และเจ้าหน้าที่ ในการเตรียมตัวทำงานตามแผนงานที่ได้วางไว้สำหรับปี 2019
5.ครูรวีฯ ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาจีน ในการเตรียมเนื้อหาบทเรียน รวมทั้งสมาชิกทุกๆ คน ที่จะสนใจและขะมักเขม้นในการเรียนรวีฯ มาเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ เติบโตในความเชื่อ และดำเนินชีวิตบนความจริงของพระวจนะ
6.การสรรหามัคนายกวาระปี 2019-2022 เนื่องจากมีมัคนายกที่ครบวาระ 1 ท่านขอพระเจ้าทรงจัดเตรียมผู้รับใช้ของพระองค์
7.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณฉวีวรรณ คุณสุรีรัตน์ คุณชลลดา คุณสุกิจ คุณสมร คุณธีระ คุณทวี พี่น้องที่ตั้งครรภ์ คุณจ้าวกั๋วเวย คุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูก คุณวรีรัตน์ คุณวรทัย คุณณัฐินี และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Speak Your Mind

*