วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม โรม 10:14 “ประกาศ”

แต่ผู้ที่ยังไม่เชื่อในพระองค์ จะทูลขอต่อพระองค์อย่างไรได้
และผู้ที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์ จะเชื่อในพระองค์อย่างไรได้
และเมื่อไม่มีผู้ใดประกาศให้เขาฟัง เขาจะได้ยินถึงพระองค์อย่างไรได้

Q1 “การอธิษฐาน” เกี่ยวข้องกับ “ความเชื่อ” อย่างไร? (สังเกตประโยคหลังคำว่า “แต่”)
Q2 พระเจ้ากำลังบอกคุณผ่านประโยคที่ว่า “เมื่อไม่มีผู้ใดประกาศให้เขาฟัง เขาจะได้ยินถึงพระองค์อย่างไรได้”? คิดถึงคนที่พระเจ้าอยากให้คุณไปเล่าเรื่องของพระเยซูคริสต์ให้เขาฟัง อธิษฐานขอความกล้าที่คุณจะไปพูดข่าวดีกับคนเหล่านั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ปฐมกาล 25-26     มัทธิว 8:1-17

Speak Your Mind

*