วันศุกร์ที่ 11 มกราคม เอเสเคียล 36:27 “กระทำตาม”

และเราจะใส่วิญญาณของเราภายในเจ้า
และกระทำให้เจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา
และให้รักษากฎหมายของเราและกระทำตาม

Q1 อะไรคือ “เคล็ดลับ” ที่ทำให้เราสามารถ “ดำเนินชีวิต” และ “กระทำตาม” กฎเกณฑ์ของพระเจ้า? (สังเกตคำหลังคำว่า “เราจะใส่”)
Q2 ถ้าคุณคิดว่า “การดำเนินชีวิต” และ “การกระทำตาม” กฎเกณฑ์ของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ยาก อ่าน ยอห์น 14:25-26 ช้าๆ 2-3 รอบ และอธิษฐานขอกำลัง ความเข้าใจ และการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า
หมายเหตุ : ยอห์น14:25-26 25 “เราได้กล่าวคำเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลาย เมื่อเรายังอยู่กับท่าน 26 แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้น จะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่ง และจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ปฐมกาล 27-28     มัทธิว 8:18-34

Speak Your Mind

*