วันเสาร์ที่ 12 มกราคม (วันเด็ก) 1 ทิโมธี 4:12 “แบบอย่างชีวิต”

อย่าให้ผู้ใดหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของท่าน
แต่จงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทั้งปวง
ทั้งในทางวาจาและ การประพฤติ ในความรัก
ในความเชื่อ และ†ในความบริสุทธิ์

Q1 เปาโลหนุนใจทิโมธีให้เป็น “แบบอย่างชีวิต” สำหรับผู้ที่เชื่อพระเจ้าในเรื่องใด?
Q2 ถ้าคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่ คุณจะเป็น “แบบอย่าง” ให้กับลูกของคุณในด้านใด? ถ้าคุณเป็นคนที่เป็นผู้นำ เป็นครูผู้สอน เป็นหัวหน้า เป็นเจ้าของบริษัท คุณจะเป็น “แบบอย่าง” ให้กับคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของคุณอย่างไร? ถ้าคุณเป็นลูก เป็นนักเรียน นักศึกษา เป็นลูกน้อง คุณจะไม่ให้คนอื่นมา “หมิ่นประมาทความหนุ่มแน่น” ของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ปฐมกาล 29-30     มัทธิว 9:1-17

Speak Your Mind

*