วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม มีคาห์ 6:8 “พระประสงค์ของพระเจ้า”

มนุษย์เอ๋ย พระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดี
และพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้า
นอกจากให้กระทำความยุติธรรมและรักสัจกรุณา
และดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้า

Q1 มีคาห์พูดถึง “พระประสงค์ของพระเจ้า” ที่มีในชีวิตของเราที่เป็นผู้ที่เชื่อในพระองค์อย่างน้อย 3 ประการคืออะไรบ้าง
Q2 คุณจะทำให้ “พระประสงค์ของพระเจ้า” ทั้ง 3 ประการ เป็นจริงในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ปฐมกาล 31-32     มัทธิว 9:18-38

Speak Your Mind

*