วันจันทร์ที่ 14 มกราคม สดุดี 66:16-17 “ร้องทูล”

บรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้า ขอเชิญมาฟัง
และข้าพเจ้าจะบอกถึงว่าพระองค์ได้ทรงกระทำอะไรแก่ข้าพเจ้าบ้าง
ปากข้าพเจ้าได้ร้องทูลพระองค์ และลิ้นข้าพเจ้าได้ยกย่องพระองค์

Q1 คำว่า “เชิญมาฟัง” “จะบอกถึง” “ได้ร้องทูล” และ “ได้ยกย่อง” สอดคล้องกับคำสอนใน 1 เธสะโลนิกา 5:18 อย่างไร?
Q2 คุณจะนำเอา “ทัศนคติ” และ “ท่าที่” ของผู้เขียนสดุดีบทนี้มาใช้ใน “ชีวิตแห่งการอธิษฐาน” ของคุณอย่างไร?
หมายเหตุ : 1 เธสะโลนิกา 5:18 จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า ซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลาย

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ปฐมกาล 33-35     มัทธิว 10:1-25

Speak Your Mind

*