วันอังคารที่ 15 มกราคม สดุดี 90:12 “สอนให้นับวัน”

ขอพระองค์ทรงสอนให้นับวันของข้าพระองค์
เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจิตใจที่มีปัญญา

Q1 คำว่า “สอนให้นับวัน” เกี่ยวข้องกับ “มีจิตใจที่มีปัญญา” และ “การดำเนินชีวิตในแต่ละวัน” อย่างไร? (ดู เอเฟซัส 5:15-16 ประกอบ)
Q2 ถ้าชีวิตคนเราสิ้นสุดลงที่ 80 ปี ตอนนี้คุณมีเวลาเหลืออีกมากน้อยแค่ไหน คุณจะใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างมีคุณค่าอย่างไร? (ระบายสีทับช่องตามอายุของคุณ และดูว่า ชีวิตของคุณเหลือมากน้อยแค่ไหน)
หมายเหตุ : เอเฟซัส 5:15-16  15 เหตุฉะนั้นท่านจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดี อย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญา แต่ให้เหมือนคนมีปัญญา 16 จงฉวยโอกาส  เพราะว่าทุกวันนี้เป็นกาลที่ชั่ว

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ปฐมกาล 36-38     มัทธิว 10:26-42

Speak Your Mind

*