วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม โรม 12:1 “ถวายตัว”

พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า
ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์
เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และป็นที่พอพระทัยพระเจ้า
ซึ่งƒเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย

Q1 เปาโลได้อธิบายถึง “เป้าหมาย” ใน “การถวายตัวกับพระเจ้า” ไว้ 3 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะทำให้ “เป้าหมาย” ในการถวายตัวกับพระเจ้าทั้ง 3 ประการ เป็นจริงในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อพยพ 16-18         มัทธิว 18:1-20

Speak Your Mind

*