วันจันทร์ที่ 28 มกราคม โรม 5:1 “ความเชื่อ & สันติสุข”

เหตุฉะนั้น เมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้ว
เราจึงมีสันติสุขในพระเจ้า ทางพระเยซูคริสตเจ้าของเรา

Q1 คนที่ตัดสินใจ “เชื่อและต้อนรับพระเยซูคริสต์” เป็นพระผู้ช่วยให้รอด จะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้า?
Q2 “ความเชื่อ” และ “สันติสุขในพระเจ้า” มีส่วนช่วยเหลือคุณในการดำเนินชีวิตวันนี้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อพยพ 19-20         มัทธิว 18:21-35

Speak Your Mind

*