สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019

國語部程序表二〇一九年一月十三日

สูจิบัตร 13 มกราคม 2019

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  13 มกราคม ค.ศ. 2019 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณบุญญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณพงศ์ชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมนเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น :ในทุ่งหญ้าของพระเจ้า จิตใจของข้าจงสาธุการพระเจ้า พระองค์ทรงสมควร ผู้รับใช้
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “สุภาษิต 16:1-20” คุณบุญญา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพงศ์ชัย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระคุณพระเจ้า”
เทศนา :  “การทรงสร้าง” “ปฐมกาล 1:1-31” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระเจ้ายิ่งใหญ่” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*