วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 1 เปโตร 3:3-4 “เครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลาย”

การประดับกายของท่านนั้น อย่าให้เป็นการประดับภายนอก
ด้วยการถักผม ประดับด้วยเครื่องทองคำและนุ่งห่มเสื้อผ้าสวยงาม
แต่จงให้เป็นการประดับภายในจิตใจ แต่งด้วยเครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลาย
คือด้วยจิตใจที่สงบและสุภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งในสายพระเนตรพระเจ้า

Q1 อะไรคือการแต่งกายด้วย “เครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลาย”? (สังเกตคำหลังคำว่า “จง” และ “คือ”)
Q2 “เครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลาย” มีความจำเป็น และสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคุณในฐานะ “คริสเตียน” อย่างไร? (ดู มัทธิว 5:16 ประกอบ)
หมายเหตุ : มัทธิว 5:16 ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เลวีนิติ 4-5             มัทธิว 24:29-51

Speak Your Mind

*