วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ ยอห์น 6:35 “อาหารแห่งชีวิต”

พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นอาหารแห่งชีวิต
ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว และผู้ที่วางใจในเรา จะไม่กระหายอีกเลย”

Q1 คนที่เชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ ผู้ซึ่งเป็น “อาหารแห่งชีวิต” จะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “จะไม่..”  และดู มัทธิว 11:28 ประกอบ)
Q2 พระเยซูคริสต์ทรงเป็น “อาหารแห่งชีวิต” ในชีวิตของคุณอย่างไร?  คิดทบทวน และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า
หมายเหตุ : มัทธิว 11:28 บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เลวีนิติ 6-7             มัทธิว 25:1-30

Speak Your Mind

*