วันอาทิตย์ 10 กุมภาพันธ์ 1 เปโตร 2:1 “การงานของเนื้อหนัง”

ดูก่อนท่านที่รัก ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านทั้งหลาย
ผู้อาศัยในโลกอย่างโลกไม่เป็นบ้านเกิดเมืองนอน
ให้เว้นจากตัณหาของเนื้อหนัง ซึ่งเป็นข้าศึกต่อวิญญาณจิตของท่าน

Q1 เปโตรให้ “คำแนะนำ” ในการดำเนินชีวิตใน “โลกใบนี้” อย่างไร?
Q2 อะไรคือ “การงานของเนื้อหนัง” ที่คุณต้องหลีกเลี่ยง ละเว้น ละทิ้ง? (ดู กาลาเทีย 5:19-21 ประกอบ) อธิษฐานขอกำลังและการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า ให้คุณมีชัยชนะเหนือการงานของเนื้อหนังเหล่านั้น
หมายเหตุ : กาลาเทีย 5:19-21 19 การงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัด คือการล่วงประเวณี การโสโครก การลามก 20 การนับถือรูปเคารพ การถือวิทยาคม การเป็นศัตรูกัน การวิวาทกัน การริษยากัน การโกรธกัน การใฝ่สูง การทุ่มเถียงกัน การแตกก๊กกัน 21 การอิจฉากัน การเมาเหล้า การเล่นเป็นพาลเกเร และการอื่นๆ ในทำนองนี้อีกเหมือนที่ข้าพเจ้าได้เตือนท่านมาก่อน บัดนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านเหมือนกับที่เคยเตือนมาแล้วว่า คนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เลวีนิติ 8-10           มัทธิว 25:31-46

Speak Your Mind

*