วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 1 โครินธ์ 6:12 “เสรีภาพ”

ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์
ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดเลย

Q1 ทุกคนมี “เสรีภาพ” ที่จะคิดหรือทำสิ่งได้ก็ได้ตามอิสระ ตามที่ใจตนเองต้องการ แต่เมื่อเปาโลเชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ มุมมองความคิดและท่าทีในการใช้ “เสรีภาพ” ของเปาโลเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “แต่”)
Q2 คุณใช้ “เสรีภาพ” ที่คุณมีในชีวิต “เหมือนหรือแตกต่าง” จากเปาโลอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เลวีนิติ 13               มัทธิว 26:26-56

Speak Your Mind

*