วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ อิสยาห์ 64:8 “รู้จักมากขึ้น”

ข้าแต่พระเจ้า แต่พระองค์ยังทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์
ข้าพระองค์ทั้งหลาย เป็นดินเหนียว และพระองค์ทรงเป็นช่างปั้น
ข้าพระองค์ทุกคนเป็นผลพระหัตถกิจของพระองค์

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้ช่วยให้เรา “รู้จักตัวเราเอง” (เราเป็นใคร) และ “รู้จักพระเจ้า” (พระเจ้าเป็นใคร) มากขึ้นอย่างไร? (ดู สดุดี 8:4-5 ประกอบ)
Q2 การที่คุณ “รู้จักตัวเอง” และ “รู้จักพระเจ้า” มากขึ้น มีส่วนช่วยให้คุณ รักตัวเอง” และ “รักพระเจ้า” มากขึ้นอย่างไร?
หมายเหตุ : สดุดี 8:4-5  4 มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงเขา และบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่าซึ่งพระองค์ทรงเยี่ยมเขา 5 เพราะพระองค์ทรงสร้างเขาให้ต่ำกว่าพระเจ้าแต่หน่อยเดียว และสวมศักดิ์ศรีกับเกียรติให้แก่เขา

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เลวีนิติ 14               มัทธิว 26:57-75

Speak Your Mind

*