วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 1 ยอห์น 4:16 “ความรัก”

ฉะนั้นเราทั้งหลายจึงรู้ และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา
พระเจ้าทรงเป็นความรัก และผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้า
และพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในผู้นั้น

Q1 “ความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา” หมายความว่าอย่างไร? (ดู ยอห์น 3:16 ประกอบ)
Q2 วันนี้เป็น “วันแห่งความรัก” คุณจะสำแดงความรักต่อคนอื่นๆ ที่อยู่รอบๆ ข้าง ให้สมกับการที่คุณเป็น “ผู้ที่อยู่ในความรักของพระเจ้า” อย่างไร?
หมายเหตุ : ยอห์น 3:16  เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันด์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เลวีนิติ 15-16         มัทธิว 27:1-26

 

Speak Your Mind

*