สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019

สูจิบัตร 20 มกราคม 2019

國語部程序表二〇一九年一月廿日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  20 มกราคม ค.ศ. 2019 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณนฤมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณอุรัชนี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณพัทธมน คุณณิชา
ทีมต้อนรับ :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพรเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น : เรานมัสการ ทุกๆ สิ่ง พระเยซู พระผู้ช่วย คำอธิษฐาน
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “ฮีบรู 4:1-16” คุณนฤมล
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอุรัชนี
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระเยซูรักฉันรู้แน่”
เทศนา : “คำแสดงความนับถือ” “โรม 1:1-7” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระสิริทรงประทับท่ามกลางเรา”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*