หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2019

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนเติบโตในด้านต่างๆ ดังนี้ (ก) มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น (ข) มีการดำเนินชีวิตด้วยพระคำ ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบ และเน้นความเข้าใจในหลักพระคัมภีร์เชิงลึก (ค) ให้ความสำคัญกับการนมัสการที่ถูกต้อง (ง) มีความเข้าใจงานมิชชั่นและลงมือปฏิบัติ (จ) เป็นคริสตจักรแห่งการอธิษฐาน จะเกิดขึ้นในคริสตจักรพระคุณ
2.สถานการณ์เลือกตั้งในประเทศไทยซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคมนี้ เผื่อการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้จัดการเลือกตั้งอย่างยุติธรรม และถูกต้อง ขอให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสงบ ขอพระเจ้าประทานคนของพระองค์ที่จะเข้ามาดูแลประเทศไทย3.สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพ ที่มีค่าสูงเกินมาตรฐานติดต่อกันมากว่า 2 สัปดาห์ จนมีการสั่งให้หยุดเรียนปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา และเริ่มมีสถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5 ในเชียงใหม่ด้วย ขอพระเจ้าทรงเมตตาให้มีฝนหรือลม ที่จะพัดพานำฝุ่นเหล่านี้ออกไป อธิษฐานเผื่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา และประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
4.คณะมัคนายก คณะกรรมการกลาง คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการมิชชั่น คณะกรรมการดำเนินงานไทย คณะกรรมการดำเนินงานจีน ผู้รับใช้และเจ้าหน้าที่ ในการเตรียมตัวทำงานตามแผนงานที่ได้วางไว้สำหรับปี 2019
5.ครูรวีฯ ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาจีนในการเตรียมเนื้อหาบทเรียน รวมทั้งสมาชิกทุกๆ คนที่จะสนใจและขะมักเขม้นในการเรียนรวีฯ มาเรียนรวีฯอย่างสม่ำเสมอ เติบโตในความเชื่อ และดำเนินชีวิตบนความจริงของพระวจนะ และการจัดวันรวีฯ ในวันที่ 3 มีนาคม ทั้งในช่วงเช้าและบ่าย
6.การสรรหามัคนายกวาระปี 2019-2022 เนื่องจากมีมัคนายกที่ครบวาระ 1 ท่าน ขอพระเจ้าทรงจัดเตรียมผู้รับใช้ของพระองค์
7.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณฉวีวรรณ คุณสุรีรัตน์ คุณชลลดา คุณสุกิจ คุณสมร คุณธีระ คุณทวี คุณวิทย์ คุณพิชิต พี่น้องที่ตั้งครรภ์ คุณจ้าวกั๋วเวย และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Speak Your Mind

*