สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019

สูจิบัตร 10 กุมภาพันธ์ 2019

國語部程序表二〇一九年二月十日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :  คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณสุภัทรา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณน้ำทิพย์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสลินทิพย์ คุณสิชาณีญ์
ทีมต้อนรับ :  คุณชัยพร คุณวิภาวัลย์เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น : ในทางพระองค์ รักพระคริสต์ ซ่อนข้าไว้ หมดทั้งชีวิต
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “ฟิลิปปี 4:4-14” คุณสุภัทรา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณน้ำทิพย์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระเจ้าดีต่อฉัน”
เทศนา :  “สะบาโต : พัก พรรค ผ่อน” “ปฐมกาล 2:1-3” คุณชาญกิจ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุข” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*