วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 1 โครินธ์ 11:1 “จงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้า”

ท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้า
เหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์

Q1 ทำไมเปาโลจึงกล้า “เรียกร้อง” ให้ผู้อ่านดำเนินชีวิตเหมือนกับตัวเขา? (สังเกตคำหลังคำว่า “เหมือนอย่าง”)
Q2 คุณจะพูดเหมือนเปาโลที่ว่า “ท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้า” กับคนในครอบครัว คนในโรงเรียน คนในที่ทำงาน หรือ กับพี่น้องในคริสตจักรพระคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เฉลยธรรมบัญญัติ 11-13    มาระโก 12:1-27

Speak Your Mind

*