วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม ยอห์น 13:34-35 “บัญญัติใหม่”

เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลาย คือให้เจ้า@รักซึ่งกันและกัน
เรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไร เจ้าจง@รักกันและกันด้วยอย่างนั้น
ถ้าเจ้าทั้งหลาย@รักกันและกัน
ดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเรา”

Q1 “บัญญัติใหม่” ที่พระเยซูคริสต์มอบให้กับเหล่าสาวกมี “ใจความสำคัญ” อย่างไร? (สังเกตคำหลัง@)
Q2 การทำตาม “บัญญัติใหม่” ของพระเยซูคริสต์ จะทำให้ทำคุณเป็น “สาวกที่แท้จริง” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เฉลยธรรมบัญญัติ 14-16    มาระโก 12:28-44

Speak Your Mind

*