วันอังคารที่ 12 มีนาคม มัทธิว 20:26-27 “ผู้นำ”

แต่ในพวกท่านหาเป็นอย่างนั้นไม่ ถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นใหญ่ในพวกท่าน
ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปรนนิบัติท่านทั้งหลาย ถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นเอกเป็นต้น
ผู้นั้นจะต้องเป็นทาสสมัครของพวกท่าน

Q1 พระเยซูคริสต์ได้ให้ “หลักการ” สำหรับผู้ที่ต้องการเป็น “ผู้นำ” อย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “ผู้นั้นจะต้อง”)
Q2 ถ้าคุณเป็น “ผู้นำ” ในคริสตจักร (ผู้รับใช้เต็มเวลา มัคนายก กรรมการ หัวหน้าแผนก หัวหน้ากลุ่มเซล ครูรวีฯ) คุณจะนำ “หลักการ” ในการเป็น “ผู้นำ” มาใช้ในชีวิตอย่างไร?  ถ้าคุณเป็น “สมาชิก” ในคริสตจักร คุณจะนำ “หลักการ” ในการเป็น “ผู้นำ” มาใช้ในการดำเนินชีวิต “สาวก” อย่างไร? (ดู มัทธิว 20:28 ประกอบ)
หมายเหตุ : มัทธิว 20:28 อย่างที่บุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขา และประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมาก

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เฉลยธรรมบัญญัติ 17-19    มาระโก 13:1-23

Speak Your Mind

*