วันพุธที่ 13 มีนาคม เฉลยธรรมบัญญัติ 28:13 “เชื่อฟัง & ทำตาม”

ถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ และระวังที่จะกระทำตาม
พระเจ้าจะทรง@กระทำให้ท่านเป็นหัวไม่ใช่เป็นหาง
@กระทำให้สูงขึ้นทางเดียวมิใช่ให้ต่ำลง

Q1 “ผลลัพธ์” ของการ “เชื่อฟัง” และ “ทำตาม” พระบัญญัติของพระเจ้า คือ…
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้ “หนุนใจ” คุณ ให้ “เชื่อฟัง” และ “ทำตาม” พระบัญญัติของพระเจ้าอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เฉลยธรรมบัญญัติ 20-22    มาระโก 13:24-37

Speak Your Mind

*