วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม โรม 15:5-6 “มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน”

ขอพระเจ้าแห่งความเพียรและความชูใจ
ทรงโปรดช่วยให้ท่านมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันตามอย่างพระเยซูคริสต์
เพื่อท่านทั้งหลายจะได้พร้อมใจกันสรรเสริญพระเจ้า
ผู้ทรงเป็นพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

Q1 อะไรคือ “เป้าหมายหลัก” ของ “การมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” ในคริสตจักร? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพื่อ”)
Q2 คุณจะมีส่วนทำให้พระคัมภีร์ข้อนี้เป็นจริงใน “คริสตจักรพระคุณ” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เฉลยธรรมบัญญัติ 26-27    มาระโก 14:27-52

Speak Your Mind

*