วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม โรม 14:8 “เพื่อ….”

ถ้าเรามีชีวิตอยู่ ก็มีชีวิตอยู่@เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
และถ้าเราตายก็ตาย@เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
เหตุฉะนั้นไม่ว่าเรามีชีวิตอยู่หรือตายไปก็ตาม
เราก็เป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้า

Q1 เปาโล “หนุนใจ” เราทุกๆ คนที่ “เป็นสาวก” “เป็นคนของพระเจ้า” ให้มี “เป้าหมาย” ในการดำเนินชีวิตในทุกๆ วันอย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพื่อ”)
Q2 “เรา (คุณ) ก็เป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้า” มีความหมายต่อการดำเนินชีวิตของคุณในฐานะ “คริสเตียน” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เฉลยธรรมบัญญัติ 28-29    มาระโก 14:53-72

Speak Your Mind

*