วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน วันครอบครัว ปฐมกาล 1:27 “ครอบครัวแรก”

พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์
ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น
และได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง

Q1 ใครคือผู้ที่ “สร้างมนุษย์” เป็นชายและหญิง และ “เริ่มต้นชีวิตครอบครัวแรก” ในโลกใบนี้? (ดู ปฐมกาล 2:24 ประกอบ)
Q2 ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อ “ครอบครัวของคุณ” เผื่อทุกๆ คนที่อยู่ในครอบครัว ขอพระเจ้าผู้ทรงเริ่มต้นชีวิตครอบครัว จะทรงนำครอบครัวของคุณตลอดไปหมายเหตุ: ปฐมกาล 2:24  เพราะเหตุนั้นผู้ชายจึงจากบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 25-26   ลูกา 12:32-59

Speak Your Mind

*