วันพุธที่ 17 เมษายน ลูกา 6:45 “คนดี & คนชั่ว”

คนดีก็ย่อมเอาของดีออกจากคลังดีแห่งใจของตน
และคนชั่วก็ย่อมเอาของชั่วจากคลังชั่วแห่งใจของตน
ด้วยใจเต็มด้วยอะไรปากก็พูดออกมาอย่างนั้น

Q1 “คนดี” และ “คนชั่ว” ต่างนำ “ของดี” และ “ของชั่ว” ออกมาจากแหล่งเดียวกันคือ?
Q2 คุณจะเป็น “คนดี” ได้อย่างไร? (ดู โรม 12:1-2 ประกอบ)
หมายเหตุ: โรม 12:1-2 1 พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย 2 อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 ซามูเอล 1-2        ลูกา 14:1-14

Speak Your Mind

*