วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 1 ยอห์น 2:5 “ความรักของพระเจ้า”

แต่ผู้ใดที่ประพฤติตามพระวจนะของพระองค์
ความรักของพระเจ้าก็ถึงความบริบูรณ์ในคนนั้นแล้วอย่างแน่แท้
ด้วยอาการอย่างนี้แหละเราทั้งหลายจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์

Q1 “ความรักของพระเจ้า” จะเต็มเปี่ยมครบถ้วนบริบูรณ์ในคนประเภทใด? (สังเกตคำหลังคำว่า “แต่ผู้ใด” “ด้วยอาการอย่างนี้”)
Q2 คุณจะสำแดง “ความรักของพระเจ้า” ที่มีอยู่ในชีวิตของคุณให้คนอื่นได้เห็นอย่างไร? (ดู 1 ยอห์น 2:6 ประกอบ)
หมายเหตุ: 1ยอห์น 2:6 ผู้ใดกล่าวว่าตนอยู่ในพระองค์ ผู้นั้นก็ควรดำเนินตามทางที่พระองค์ทรงดำเนินนั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 ซามูเอล 3-5        ลูกา 14:15-35

Speak Your Mind

*