ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2019

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2019

ผู้นำประชุม : คุณสิริ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณพัทธมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณรพีพรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณณัฐฐิติชญา คุณกอมณี
ทีมต้อนรับ : คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน

Speak Your Mind

*