สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019

สูจิบัตร 17 มีนาคม 2019

國語部程序表二〇一九年三月十七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  17 มีนาคม ค.ศ. 2019   เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณภัทรพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณนงค์ลักษณ์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสุภัทรา คุณวรรณนิสา
ทีมต้อนรับ :  คุณอุไรพร คุณวิภาวัลย์เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น : ฉันได้วางใจในพระเจ้า เปิดดวงตา ฉันเป็นที่รักยิ่ง แก้วตาดวงใจ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณนงค์ลักษณ์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “จิตใจของข้าจงสาธุการพระเจ้า”
อ่านพระวจนะ : “ปฐมกาล 2:4-25” คุณภัทรพร
เทศนา : “อาดัมและเอวา” “ปฐมกาล 2:4-25” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระคริสต์นำหน้า”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*