สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2019

สูจิบัตร 24 มีนาคม 2019

國語部程序表二〇一九年三月廿四日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  24 มีนาคม ค.ศ. 2019   เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิริ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณวันดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณรพีพรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณณัฐฐิติชญา คุณกอมณี
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน เชิญชวนนมัสการ : “1 โครินธิ์ 15:57
นมัสการด้วยเพลงสั้น : จิตใจของข้าจงสาธุการพระเจ้า ขอบพระคุณด้วยใจกตัญญู จิตวิญญาณข้ากระหายหาพระเจ้า มีสหายเลิศคือพระเยซู
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “1 โครินธิ์ 15:1-11” คุณวันดี
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณรพีพรรณ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ได้ยินเสียงของพระเจ้า”
เทศนา : “ฤทธิ์เดชของข่าวประเสริฐ” “โรม 1:16-17” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ทหารของพระเยซูเจ้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*