สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019

สูจิบัตร 31 มีนาคม 2019

國語部程序表二〇一九年三月卅一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  31 มีนาคม ค.ศ. 2019  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณชาญกิจ
ผู้เทศนา :  อ.อนุชา ขอบปี
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณพรพิมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณพงศ์ชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสุมล คุณขวัญเนตร
ทีมต้อนรับ :  คุณจำเริญ คุณอุไรพรเชิญชวนนมัสการ : “มัทธิว 11:28
นมัสการด้วยเพลงสั้น : ยิ้มเถิด พระเจ้าดีต่อฉัน โปรดทรงอวยพร
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “เยเรมีย์ 7:1-15” คุณพรพิมล
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพงศ์ชัย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระคุณพระเจ้า”
เทศนา : “สาวก 7 วัน” “เยเรมีย์ 7:1-15” อ.อนุชา ขอบปี
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เปลี่ยน”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*