สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2019

สูจิบัตร 14 เมษายน 2019

國語部程序表 二〇一九年四月十四日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  14 เมษายน ค.ศ. 2019     เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณอภิทาน
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณขวัญเนตร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณฑิฆัมพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณดวงพร คุณพรพรรณา
ทีมต้อนรับ :  คุณจำเริญ คุณนงค์ลักษณ์

เชิญชวนนมัสการ : “สดุดี 121:1-8
นมัสการด้วยเพลงสั้น : สิ่งดีๆ จะเกิดขึ้น ร่มเงาแห่งชีวิต นามอัศจรรย์ สรรเสริญแด่พระเจ้า
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “ปฐมกาล 3:1-24” คุณขวัญเนตร
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณฑิฆัมพร
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ”
เทศนา :  “ความผิดบาปครั้งแรก” “ปฐมกาล 3:1-24” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระเจ้าทรงครอบครอง” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*