สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2019

สูจิบัตร 21 เมษายน 2019

國語部程序表 二〇一九年四月廿一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  21 เมษายน ค.ศ. 2019 เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้นำประชุม :  คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณจินตนาภรณ์/คุณจางเจียยุ่น
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณอัจฉรา/คุณจ้าวเจวียน
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณพรศิริ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณเยี่ยนเสียงเซียน
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณจำเริญ คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสุมล คุณพรพรรณา คุณเฉินเฉาจิ้น คุณฉุงอวี้หลง คุณโจวหลงเหอ คุณจ้าวเวยฟงเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น : พระเจ้ายิ่งใหญ่ พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว เพราะพระองค์ทรงอยู่
ใคร่ครวญพระวจนะ : “ยอห์น 11:25-26”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “มัทธิว 16:21-28”  คุณอัจฉรา/คุณจ้าวเจวียน
คณะนักร้องภาคภาษาจีน : The Grace of Redemption
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเยี่ยนเสียงเซียน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ที่กางเขน ที่กางเขน”
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : Alleluia, Christ Is Alive!
เทศนา : ราคาของการเป็นสาวก “มัทธิว 16:21-28” อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระเยซูคืนชีพวันนี้” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*