วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม สดุดี 94:12 “การตีสอน”

ข้าแต่พระเจ้า คนที่พระองค์ทรงตีสอนนั้น ก็เป็นสุข
คือคนที่พระองค์ทรงสอนด้วยพระธรรมของพระองค์

Q1 ทำไมคนที่พระเจ้า “ตีสอน” จึงเป็นสุข? (สังเกตคำหลังคำว่า “คือ” และ ดู วิวรณ์ 3:19 ประกอบ)
Q2 พระเจ้ากำลัง “ตีสอน” คุณในเรื่องใดบ้าง? และคุณ “ตอบสนอง”ต่อ “การตีสอน” ของพระเจ้าอย่างไร?
หมายเหตุ : วิวรณ์ 3:19 เรารักผู้ใดเราก็ตักเตือนและตีสอนผู้นั้น เหตุฉะนั้นจงมีความกระตือรือร้น และกลับใจเสียใหม่

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 พงศ์กษัตริย์ 24-25   ยอห์น 5:1-24

Speak Your Mind

*