วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม มัทธิว 7:11 “ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด”

เหตุฉะนั้น ถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาป @ยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตน
ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์
@จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์

Q1 อะไรคือสิ่งที่ “เหมือนกัน” ระหว่าง “พ่อที่เป็นคนบาป” และ “พระเจ้าที่เป็นพระบิดาในสวรรค์”? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คำว่า “ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด” ช่วยให้คุณ “กล้า” ที่จะอธิษฐานทูลขอสิ่งต่างๆ จากพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของคุณในสวรรค์อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        1 พงศาวดาร 4-6  ยอห์น 6:1-21

Speak Your Mind

*