วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม เฉลยธรรมบัญญัติ 4:7 “เมื่อเราร้องทูลต่อพระองค์”

เพราะมีประชาชาติใหญ่ชาติใดเล่าซึ่งมีพระเจ้าอยู่ใกล้ตน
อย่างกับพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเราทรงอยู่ใกล้เรา
ในเมื่อเราร้องทูลต่อพระองค์

Q1 คำว่า “มีพระเจ้าอยู่ใกล้ตน” และ “ทรงอยู่ใกล้เรา” มีผลต่อ “เมื่อเราร้องทูลต่อพระองค์” อย่างไร?
Q2 คำว่า “มีพระเจ้าอยู่ใกล้ตน” และ “ทรงอยู่ใกล้เรา” มีผลทำให้คุณ “กล้าที่จะอธิษฐาน” ร้องทูลขอต่อพระเจ้ามากขึ้นอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        1 พงศาวดาร 28-29      ยอห์น 9:24-41

Speak Your Mind

*