วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม มัทธิว 6:25 “อย่ากระวนกระวาย”

“เหตุฉะนั้น เราบอกท่านทั้งหลายว่า อย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่า
จะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดื่ม และอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่า
จะเอาอะไรนุ่งห่ม @ชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารมิใช่หรือ
และ@ร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มมิใช่หรือ”

Q1 พระเยซูคริสต์ไม่ได้ “ห้าม” ไม่ให้กระวนกระวาย แต่กำลังสอนเราให้ “เลือก” ที่จะกระวนกระวายในสิ่งที่สำคัญ ซึ่งสิ่งนั้นคือ? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณกำลัง “กระวนกระวาย” ในเรื่องใดบ้าง อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ และ อ่าน มัทธิว 6:33 อธิษฐานฝากเรื่องเหล่านั้นไว้กับพระเจ้า
หมายเหตุ: มัทธิว 6:33 แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 พงศาวดาร 1-3  ยอห์น 10:1-23

Speak Your Mind

*