วันพุธที่ 12 มิถุนายน สดุดี 30:5 “แต่ความชื่นบานจะมาเวลาเช้า”

เพราะพระพิโรธของพระองค์นั้นเป็นแต่ชั่วขณะหนึ่ง
และความโปรดปรานของพระองค์นั้นตลอดชีวิต
การร้องไห้อาจจะอ้อยอิ่งอยู่สักคืนหนึ่ง แต่ความชื่นบานจะมาเวลาเช้า

Q1 คำว่า “พระพิโรธ” “ความโปรดปราน” “การร้องไห้” และ “ความชื่นบาน” เกี่ยวข้องกับ “แผนการของพระเจ้า” อย่างไร? (ดู เยเรมีย์ 29:11 ประกอบ)
Q2 “แต่ความชื่นบานจะมาเวลาเช้า” ช่วยให้คุณผ่านวันเวลาร้ายๆ ในชีวิตที่เข้ามาในชีวิตของคุณอย่างไร?
หมายเหตุ: เยเรมีย์ 29:11 พระเจ้าตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอสรา 3-5      ยอห์น 20

Speak Your Mind

*