วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน ลูกา 10:27-28 “ต้องการมากกว่าคำตอบ”

เขา(บาเรียน)ทูลตอบว่า
“จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้า

ด้วยสุดกำลังและสิ้นสุดความคิดของเจ้า และจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง

พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “ท่านตอบถูกแล้ว @จงกระทำอย่างนั้นแล้วจะได้ชีวิต”

Q1 แม้ว่าบาเรียนจะสามารถตอบคำถามของพระเยซูคริสต์ และสรุปเนื้อหาออกมาเป็นบัญญัติ 2 ข้อใหญ่ได้ แต่สิ่งที่พระเยซูคริสต์ “ต้องการมากกว่าคำตอบ” คือสิ่งใด? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 สิ่งที่พระเยซูคริสต์ “ต้องการมากกว่าคำตอบ” จะเป็นจริงในชีวิตของคุณอย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เนหะมีย์ 1-3    กิจการ 2:1-21

Speak Your Mind

*