วันพุธที่ 19 มิถุนายน มัทธิว 5:6 “หิวกระหายความชอบธรรม”

บุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรม** ผู้นั้นเป็นสุข
เพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มบริบูรณ์

Q1 ทำไมพระเยซูคริสต์จึงบอกว่า คนที่ “หิวกระหายความชอบธรรม” ผู้นั้นเป็นสุข? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะ” และ ดู ยอห์น 4:34 ประกอบ)
Q2 อ่าน 1 เปโตร 2:2 ช้าๆ 2-3 รอบ อธิษฐานขอพระเจ้าทรงเพิ่มเติม “ความหิวกระหายความชอบธรรม” ให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ
หมายเหต: หิวกระหายความชอบธรรม** ในที่นี้หมายถึง ความปรารถนาอยากจะกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าให้สำเร็จ
ยอห์น 4:34 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “อาหารของเราคือการกระทำตามพระทัยของพระองค์ ผู้ทรงใช้เรามา และทำให้งานของพระองค์สำเร็จ
1 เปโตร 2:2 เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณอันบริสุทธิ์ เพื่อโดยน้ำนมนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเจริญขึ้นสู่ความรอด

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เนหะมีย์ 12-13      กิจการ 4:23-37

Speak Your Mind

*