ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2019

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2019

ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณณัฐฐิติชญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวรวดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณอรวรรณ คุณภัทรพร
ทีมต้อนรับ : คุณชัยพร คุณวิภาวัลย์

Speak Your Mind

*