สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019

สูจิบัตร 23 มิถุนายน 2019

國語部程序表 二〇一九年六月廿三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  23 มิถุนายน ค.ศ. 2019 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิริ
ผู้เทศนา :  คุณเทียนชัย พันเลิศกิจสกุล
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณกอมณี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณอภิรดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณวันดี คุณพรพิมล
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมนเชิญชวนนมัสการ “ฮีบรู 11:6
นมัสการด้วยเพลงสั้น :พระองค์ทรงสมควร เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์
ฉันได้วางใจในพระเจ้า จงมีความเชื่อ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ คุณอภิรดี
อ่านพระวจนะ “ฮีบรู 11:1-40” คุณกอมณี
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ “พระเจ้าทรงเลี้ยงดู”
เทศนา : “เชื่อฟัง” คุณเทียนชัย พันเลิศกิจสกุล
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “เชื่อและฟังคำ”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*