วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม โคโลสี 3:17 “ทำสิ่งใดก็ตาม”

และเมื่อท่านจะกระทำสิ่งใดด้วยวาจาหรือด้วยกายก็ตาม
จงกระทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูเจ้า
และขอบพระคุณพระบิดาเจ้า โดยพระองค์นั้น

Q1 เปาโลให้ “คำแนะนำ” ในการดำเนินชีวิต เมื่อต้องพูดหรือทำสิ่งใดก็ตามอย่างน้อย 2 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ อธิษฐานขอให้ชีวิตของคุณเป็นจริงตามพระคัมภีร์ข้อนี้

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 34-35            กิจการ 15:1-21

Speak Your Mind

*